Logo RSS
معرفی شاخص های بیمارستانی

شاخص و آمار بیمارستانی

یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391

درصد اشغال تخت:

 فرمول محاسبه:

Inpatient bed occupancy ratio

=

تخت روزاشغالی

/

تخت روز کل

*100

 Bed Occupancy Day تخت روز اشغالي:

تخت روز اشغالي از حاصل جمع تختهاي اشغال شده روزانه در طول زمان مورد گزارش به دست مي آيد.

Total Bed Day تخت روز كل:

تخت روز كل از حاصل ضرب متوسط تعداد تختهاي فعال (ميانگين تخت فعال ماهيانه) در روزهاي ماه مورد نظر يا دوره معين به دست مي آيد.

توجه

در بيمارستانهايي كه به روش علمي مديريت مي شوند، معمولاً اين درصد اشغال تخت بالاتر از 80 % بوده ودر حالت عادي داشتن درصد اشغال تخت بين 80 تا 85 درصد براي يك بيمارستان ايده ال است و به مفهوم استفاده مناسب از امكانات و منابع بيمارستاني و موفقيت كادر مديريت آن خواهد بود.

البته مشاهده شده است كه بعضي از بيمارستانها درصد اشغال تخت را در حدود صد درصد و حتي بيشتر از آنگزارش مي نمايند. چنانچه نسبت به روش جمع آوري داد هها و محاسبه اين نسبت خوش بين باشيم ، در اينبيمارستانها افزايش درصد اشغال تخت ممكن است به دلايل زير باشد :

- داشتن مشتري و متقاضي دريافت خدمات زياد، به گون هاي كه بلافاصله تختهاي خالي شده توسط بيماري

ديگر اشغال شود

- راه اندازي و استفاده از تختهاي فعال در بخشهاي بيمارستان بطور مكرر

- محاسبه احتمالي تختهاي ريكاوري، اورژانس و نوزادان سالم در سرشماري تختهاي بيمارستان

- داشتن تجهيزات و كادر درماني فوق تخصصي

- داشتن سيستم پذيرش و خدمت دهي منظم و پويا كه به سهولت بتواند به بيماران دسترسي پيدا نمايد.

بديهي است اين شاخص يكي از مهمترين شاخص ها در شناخت عملكرد بيمارستان ها مي باشد و پايين

بودن آن، بر هدر رفتن ظرفيت ها و توان بالقوه افراد دلالت دارد و هزينه واحد عرضه خدمات را به طور

اساسي افزايش مي دهد. بنابراين افزايش اين درصد مي بايست در اولويت برنامه هاي مديران سيستم قرار گيرد.

به استناد ازسالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي اروميه


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
شنبه بیست و ششم اسفند 1391
 

ميانگين مدت اقامت بيمار يا متوسط روزهاي بستري:

تعریف:

اين نسبت نشان دهنده اين است كه هر بيمار مرخص شده در طول ماه مورد گزارش به طور متوسط چند

روز بستري بوده است.

فرمول محاسبه

Average Length of Stay

=

کل روزهای بستری(تخت روز اشغالی)

/

کل بستری شدگان

-

متوسط روزهای بستری

 

كل بستري شدگان = حاصل جمع ستون هاي تعداد انتقال از بيمارستان ديگر و مراجعه جديد

توجه

ميزان استاندارد اين كميت در بيمارستانها و بخشهاي مختلف متناسب با تخصص و نوع بيماراني(داراي بيماريهاي حاد و مزمن) كه بستري مي كنند، متغير است . اما يك سري نارسايي ها و عملكردهاي ناقص در پذيرش بيماران و در داخل بخشها و پاراكلينيك ها موجب افزايش بي رويه اين كميت خواهد شد، ازجمله اين نارسايي ها به عوامل ذيل مي توان اشاره نمود كه اين عوامل در افزايش كاذب درصد اشغال تخت بيمارستان نيز مؤثر هستند.

- آماده نبودن آزمايشات روتين بيمار قبل از پذيرش

- طولاني شدن زمان ارسال دستورات پزشك به آزمايشگاهها و دريافت پاسخ آنها

- طولاني شدن زمان ترخيص و تسويه حساب بيماران به هر دليل

- عدم هماهنگي در تهيه امكانات و تجهيزات لازم براي موارد اعمال جراحي

- لغو شدن برنامه هاي اتاق عمل به هر دليل

- بستري نمودن موارد بيماريهايي كه از نظر علم پزشكي قابل درمان نيستند.

به استناد ازسالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي اروميه

 


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
جمعه بیست و پنجم اسفند 1391
نسبت پذيرش بيمار براي هر تخت:

تعریف:

اين نسبت به مفهوم تعداد بيماران پذيرش شده براي هر تخت در طول يك دوره مشخص است

فرمول محاسبه:

تعداد پذيرش براي هر تخت

 =

كل بستري شدگان

/

تعداد تخت فعال

توجه

بطور كلي تغييرات نسبت فوق مي تواند ناشي از نوع بيمارهاي بيماران (حاد و مزمن ) و مديريت تختها يا به

عبارت ديگر تغييرات متوسط روزهاي بستري بيماران باشد. بديهي است كه در مديريت تختها، ارائه به موقع

خدمات پزشكي و پيراپزشكي و تجهيزاتي (براي مثال، حذف تختهاي غير فعال موجود در بخش ها(  تاثير مستقيم دارند.

به استناد ازسالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي اروميه


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391

ميزان مرگ و مير ناخالص:

تعریف:

ميزان مرگ و مير ناخالص يك ميزان مرگ و مير خام براي بيماران بستري در بيمارستان محسوب مي شود زيرا نمي تواند عواملي مانند سن، جنس، نژاد و شدت بيماري را در نظر بگيرد. مفيد بودن اين ميزان مورد بحث است زيرا عوامل فوق را كه نقش مهمي در ميزان مرگ و مير بازي مي كنند، به حساب نمي آورد تا جايي كه به حرفه مديريت اطلاعات بهداشتي مربوط ميشود، عوامل ديگري نيز روي اين ميزان اثر دارند كه اين عوامل در محاسبه به حساب نمي آيند، با اين حال اين ميزان مي تواند وسيله سريع و مفيدي براي بررسي و تحليل مرگ و مير بيماران بستري باشد.

فرمول محاسبه:

Gross Death Rate

=

(تعداد کل فوت شدگان در یک زمان مشخص *1000)

/

تعداد کل مرخص شدگان

 

به استناد ازسالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي اروميه


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391

ميزان مرگ و مير خالص:

فرمول محاسبه:

Net Death Rate

=

(تعداد فوت شدگان قبل از 24 ساعت – تعداد كل مرگ و مير)*1000

/

(تعداد فوت شدگان قبل از 24 ساعت – تعداد كل مرخص شدگان)

 

توجه:

ميزان مرگ و مير خالص با ميزان مرگ و مير ناخالص تفاوت دارد زيرا مرگهايي كه كمتر از 24 ساعت پس از ورود به مركز مراقبت بهداشتي روي داده است را شامل نمي شود.

 

 ميزان مرگ و مير خالص به اين علت مفيد است كه نسبت واقعي تري از مرگهاي بيماران بستري در ارتباط با مراقبتهاي بيمار در يك مؤسسه مراقبت بهداشتي خاص را بدست مي دهد

ميزان مرگ و مير خالص به اين علت محاسبه مي شود كه نتيجه آن مي تواند با كيفيت مراقبتهاي بهداشتي موجود در ارتباط باشد.

البته بديهي است كه به نسبت امكانات بيمارستانها و جمعيت منطقه، تعداد فوت شدگان نيز تحت تاثير قرار مي گيرند.

كل مرخص شدگان = مجموع مرخص شدگان از بيمارستان، انتقالي از بيمارستان و فوت قبل و بعد از 24 ساعت

 

به استناد ازسالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي اروميه


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391

فاصله چرخش تخت

تعریف:

تعداد متوسط روزهایی که هر تخت ما بین بیماران متوالی خالی می ماند

فرمول محاسبه:

Bed turnover interval

=

( تخت روز اشغالی – تخت روز کل در یک دوره زمانی معین)

/

تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره زمانی معین

طبق اعلام وزارت بهداشت فاصله چرخش تخت کمتر از ۲ مطلوب،۲ تا ۳ متوسط وبیشتر از ۳ روز نامطلوب می باشد.


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
یکشنبه بیستم اسفند 1391

میزان چرخش تخت

تعریف:

تعداد دفعاتی که یک تخت بیمارستانی ، بطور متوسط ، اشغال گرانش را ( بیماران بستری ) در طول یک دوره زمانی معین تغییر می دهد  

فرمول محاسبه:

روش مستقیم:

Bed turnover rate

=

تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان در یک دوره زمانی معین

/

متوسط تعداد تخت فعال در همان دوره زمانی معین

 

 

روش غیر مستقیم:

(متوسط مدت اقامت/ درصد اشغال تخت)

*

(100/ تعداد روزهای دوره معین )


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
شنبه نوزدهم اسفند 1391

متوسط طول اقامت بیماران

فرمول محاسبه:

Average length of stay

=

کل روزهای بستری در طی یک دوره زمانی معین

/

تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده ( بجز نوزادان ) در همان دوره زمانی معین

طبق اعلام وزارت بهداشت متوسط اقامت بیمار کمتر از ۳.۵ روز مطلوب،۳.۵ تا ۴ روز متوسط و بیشتر از ۴ روز نامطلوب می باشد.


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
جمعه هجدهم اسفند 1391

میزان مرگ و میر مادری

تعریف:

مرگ مادری ، مرگ زنی است که باردار بوده و یا 42 روز پس از اتمام بارداری وی مرگ رخ داده است .

توجه:

علت اتفاقی و تصادفات شامل این گزارش دهی نمی شود

میزان مرگ و میر مادران نباید بیشتر از 5/2 درصد باشد

فرمول محاسبه:

Maternal mortality rate

=

تعداد کل مرگ و میرمادری(در اثر زایمان و بارداری )

/

تعداد کل بیماران ترخیص شده مامایی(شامل مرگ و میر  )

*k

k=100,1000,10000

 

علت عوارض بارداري و زايمان از مهم ترين شاخص هايي است كه نشان دهنده وضعيت توسعه كشورها مي

باشد. علت انتخاب اين شاخص به عنوان يكي از بارزترين نمايه هاي توسعه، تأثير عوامل مختلف اجتماعي و

اقتصادي در كاهش يا افزايش آن است.

اين شاخص تابعي از وضعيت سواد زنان، شبكه راه هاي روستايي، دسترسي به فوريت هاي مامايي و

زايمان، هزينه خدمات درماني، وجود شبكه هاي ارتباطي مخابراتي، درامد خانوار و ... مي باشد. در واقع

خدمات بهداشتي- درماني فقط بخشي از عوامل مؤثر در كاهش مرگ و مير زنان را به خود اختصاص مي دهد.

در اكثر كشورهاي در حال توسعه، مرگ و مير و عوارض ناشي از بارداري و زايمان در زمره اولين علتهاي

مرگ و معلوليت زنان 15 تا 49 سال به حساب مي آيد و عامل حداقل 18 درصد بيماري هاي مربوط به اين

گروه سني است كه در بين ساير مسايل بهداشتي  بيش ترين تعداد را دارد

به استناد از مقاله پوراندخت عبدالهی پور

 


 

 

 

 
 


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
جمعه هجدهم اسفند 1391

نسبت پذیرش به ازاء تخت

فرمول محاسبه:

تعداد پذیرفته شدگان طی یک دوره زمانی معین

/

تعداد تخت های فعال همان دوره زمانی معین

 

طبق اعلام وزارت بهداشت نسبت پذیرش به ازاء تخت، بیشتر از ۲۴ مطلوب،۱۷ تا ۲۴ متوسط و کمتر از ۱۷ نامطلوب می باشد.

 


دسته بندی : ده شاخص مهم بیمارستانی


نویسنده: صفیه قناعتی
آخرین مطالب
» الهی ( یکشنبه یکم اردیبهشت 1392 )
» ( جمعه بیست و چهارم خرداد 1392 )
» شاخص چیست؟ ( دوشنبه بیستم خرداد 1392 )
» ( یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 )
» تعاریف اصطلاحات آمار بیمارستانی ( جمعه سوم خرداد 1392 )
» تعاریف اصطلاحات آمار بیمارستانی ( جمعه دوم فروردین 1392 )
» سابقه تهیه و تدوین شاخص هاي سیماي سلامت ( سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391 )
» شاخص هاي بهداشتي چيست؟ ( دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391 )
» شاخص مهم بیمارستانی ( یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391 )
» شاخص مهم بیمارستانی ( شنبه بیست و ششم اسفند 1391 )
» شاخص مهم بیمارستانی ( جمعه بیست و پنجم اسفند 1391 )
» شاخص مهم بیمارستانی ( چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 )
درباره ما

معرفی شاخص های بیمارستانی
صفیه قناعتی
سلام دوستان
این وبلاگ به منظور جمع آوری و به روز کردن اطلاعت در مورد شاخص ها و آمار بیمارستانی تهیه شده است.
ما در این وبلاگ سعی داریم شاخص های مهم بیمارستانی را معرفی کنیم.
از شما دوست عزیز خواهشمندیم بعد از مطالعه مطالب نظرات خود را اعلام داشته و ما را یاری کنید.
باتشکر
Ghanaati(دانشجوی رشته فناوری اطلاعات سلامت)
ایمیل : safiehghanaati@yahoo.com